Dumnezeu a rânduit pentru noi ceva mai bun

Cuvânt la Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Evanghelia pe care ați ascultat-o astăzi deschide Noul Testament. Ea cuprinde o enumerare a strămoșilor după trup ai Mântuitorului, începând cu Avraam. Aflăm astfel că de la patriarhul Avraam și până la Hristos au trecut patruzeci și două de generații.

Evanghelistul Matei a fost singurul care și-a scris evanghelia în limba aramaică, o derivată a limbii ebraice și limba vorbită de Mântuitorul și cei din vremea Lui. Ceilalți trei evangheliști și-au scris evangheliile în limba greacă. Matei se adresa iudeilor, cărora a vrut să le arate că Mântuitorul este născut din neamul lor, din aceeași strămoși și din aceeași patriarhi, că nu este un străin.

Aceeași genealogie se regăsește și la Sfântul Evanghelist Luca, însă ordonată în sens invers și mai completă: începe de la Iosif și merge înapoi pe firul istoriei, până la Adam.

nasterea_domnuluiHristos Domnul nu S-a născut pe pământ pentru Sine – pentru că nu avea nevoie să Se nască, deoarece este născut din veci din Tatăl, ci S-a născut pentru noi. A coborât din slava Tatălui la condiția omenească, pentru a ridica pe om la Tatăl.

Mântuitorul S-a întrupat ca să răscumpere, prin ascultarea Lui, neascultarea lui Adam și prin el, a întregului neam omenesc. Așa cum, prin Adam, toți am păcătuit, tot la fel, prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos, toți avem viața veșnică.

Era nevoie ca El să se întrupeze ? Da. Spune Scriptura că plata păcatului este moartea. Astfel că, trebuia, pentru oamenii care au păcătuit, să moară un om, dar în același timp, acel om trebuia să fie și Dumnezeu, ca să nu rămână în moarte, ci să biruiască moartea prin Înviere.

Ne putem pune o întrebare: dacă Dumnezeu știa, înainte de a face lumea, că oamenii vor cădea în păcat, de ce i-a mai făcut ? Din iubire. Pentru același motiv, pentru care familiile dau naștere la prunci, chiar dacă știu că, mai devreme sau mai târziu, aceștia le vor aduce supărări. Dar, la fel ca și copiii în familie, oamenii sunt capabili nu numai de neascultare și păcat, ci și de fapte bune și iubire. Iar Dumnezeu preferă să vadă la noi lucurile bune pe care le putem face, iar nu pe cele rele.

Când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Spune Scriptura că „la plinirea vremii”. Ce expresie frumoasă! Când lumea va fi fost pregătită pentru a-L primi. Când așteptarea va fi fost așa de lungă încât să îi facă pe oameni să tânjească după un Mântuitor.

Din cărțile noastre vechi știm că de la facerea lumii și până la Hristos sunt cinci mii cinci sute de ani. Vechiul calendar bizantin, ținut multă vreme în țările ortodoxe în paralel cu cel iulian, plasează data creației lumii la 1 septembrie 5509 î.Hr. De aceea anul bisericesc începe la 1 septembrie, nu la 1 ianuarie, ca anul civil. Potrivit acestui calendar, acum ne aflăm în anul 7525 zis „de la facerea lumii”.

Dar Dumnezeu nu i-a lăsat pe oamenii Vechiului Testament singuri în așteptarea lor. Le-a vorbit prin strămoși și le-a trimis prooroci, care să le țină vie credința și nădejdea după Dumnezeu. Și vedem nume mari printre cei pomeniți în Evanghelie: Avraam, Isaac, Iacov, împăratul David, Solomon.

Despre acești prooroci vorbește cu mare admirație Sfântul Apostol Pavel în pericopa apostolică de astăzi:

Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate […] Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au murit ucişi cu sabia […] ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri […] toți aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun.

În tot răstimpul de la Avraam la Hristos, profețiile despre Mesia nu au lipsit. Li s-au dat evreilor vechiului testament semne despre naștarea Domnului: se va naște în Betleem, va fi chemat nazarinean, se va naște din fecioară, va lua asupra Lui păcatele și neputințele noastre și multe altele.

Același lucru îl facem și noi astăzi: așteptăm cu dragoste nașterea Pruncului din Betleem, pentru a-i oferi găzdure în casa sufletului nostru.

Iubiți credincioși,

Întreg calendarul nostru pendulează între Naștere și Înviere. Sunt cele două puncte cardinale ale ortodoxiei.

Noi asociem Sărbătoarea Nașterii Domnului cu zăpada și colindele. Praznicul Nașterii are în el ceva din nostalgia sărbătorilor și tradițiilor de odinioară. Așa ne-o amintim și noi din copilărie, când ne trezeau bunicii dimineața devreme pentru că trecea părintele cu icoana. Preotul din satul copilăriei era mesagerul Crăciunului și cel mai important colindător. Și iată, și aici peste ocean, încercăm să ținem vie această tradiție a chemării preotului cu icoana pe la casele noastre.

Acum, la Crăciun, mai mult ca oricând, să ne aducem aminte de cuvintele acestea:

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16)

În aceste zile, vă îndemn să trăiți fiorul păstorilor din Betleem, să vă bucurați și să fiți buni. Ascultați și cântați colinde, pentru că ele sunt cele mai frumoase predici despre Nașterea Domnului.

Și aș încheia cu acest îndemn:

„Faceţi din Fiul Mariei un prieten al copiilor voştri; şi fiţi siguri că Pruncul Iisus vă va surâde din iesle, iar Copilul Iisus va merge spre Nazaret ţinându-vă de mână.” (Arh. Bartolomeu Anania)

Amin.

Diacon Nicolae Marinescu

Dumnezeu – Cuvântul Întrupat

Preot Paroh Liviu Alexandrescu

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria.”

Iubiți credincioși !

Privind în jurul nostru cu ochii credinței, văzând creația divină ca pe un veșmânt al măririi lui Dumnezeu, nu putem descoperi decât o parte din măreția, frumusețea și întelepciunea ei.

Să-L contemplăm pe Dumnezeu în toate lucrurile Sale! Să spunem: „Cât de mărite sunt lucrurile Tale, toate cu înțelepciune le-ai făcut!” (Ps.103,25). Vedeți pământul cu lungimea lui, marea și oceanele cu valurile lor, cerul cu viețuitoarele, animalele sălbatice, iarba câmpului, puterea soarelui, lumina lunii și stelele cu podoaba lor. Toate acestea definesc mărirea Sfintei Treimi !

cuvantul_icoanaPriviți la chipul omului și vedeți dragostea lui Dumnezeu: „Să facem om după Chipul și asemănarea Noastră” (Facere 1,26). Dumnezeu creează totul prin Cuvântul Său! Cuvântul Său este Adevărul, care la „plinirea legii”( Galateni 4,4) se va întrupa „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și se va face om.” (Crezul).

Dragostea lui Dumnezeu continuă și după căderea în păcat a primilor părinți, Adam și Eva. Cuvântul  ține legătura cu cei aleși, cu împărații, cu regii, cu proorocii și drepții din Vechiul Testament.

Întruparea Cuvântului, ca cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, este același Cuvânt „prin Care toate s-au făcut” și „Cel care S-a făcut trup”(Ioan 1,14), devenind omul cel nou – Iisus Hristos.

Așa începe Evanghelia Sfântului Ioan:

„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut” ( Ioan 1, 1-3).

Trimiterea Fiului lui Dumnezeu în lume arată iubirea nemărginită a Tatălui fața de creația Sa. Iisus Hristos păstrează calitatea de Fiu, făcându-ne prin înfiere și pe noi, fii ai lui Dumnezeu. Sfântul Simeon Noul Teolog spune despre iconomia întrupării Sale:

„Nu e decât acela că, împărtășindu-Se de ale noastre, să ne facă pe noi părtași de ale Sale. Căci Fiul lui Dumnezeu de aceea S-a făcut fiu al omului, ca să ne facă pe noi oamenii, fiii lui Dumnezeu”.

Creația și Întruparea nu determină o schimbare în natura lui Dumnezeu. Dumnezeu-Cuvântul se coboară la noi, deoarece noi nu eram în stare să ne urcăm la El. Întruparea înseamnă micsorare (kenoză), adică Fiul „S-a smerit pe Sine, chip de rob luând” (Filipeni 2,7), ascunzând puterea și harul Său pentru a nu umili pe oameni.

Prin Întruparea și Jertfa Fiului lui Dumnezeu, s-a întâmplat minunea ridicării din păcat și din moarte și a îndumnezeirii omului. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie:

„Ieri mi-ai spus: pământ esti și în pământ te vei întoarce, iar azi: șezi de-a dreapta Mea întru slavă!”.

Sfântul Isac Sirul spune că smerenia Fiului Său  este haina lui Dumnezeu. Trebuia să o poarte, căci omenirea n-ar fi ascultat de cuvintele gurii Sale. Întruparea aduce această revărsare a Împărăției lui Dumnezeu în noi și în mijlocul nostru prin prezența Împăratului Cerului în spațiul umanității.

Cuvântul lui Dumnezeu a fost, este și va fi același, până la sfârșitul veacurilor! În lumea de astăzi, în căutarea unei ordini mondiale, de dragul „aproapelui”, printre mouse-uri și computere, se pierde din nou Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, familia creștină nu poate fi un obstacol în calea slujirii și marturisirii lui Hristos. Dacă cuvintele noastre sunt mai prețioase decât Cuvântul-Hristos, viața noastră rămâne în loc.

Aceasta este Taina nespusă a creștinătății! O, comoară ascunsă în taina inimii omenești! Fericitul Augustin spune :

„Ne-ai făcut pentru Tine Doamne și neliniștit este sufletul meu până ce nu se va odihni întru Tine”.

Domnul Iisus n-a ezitat să Se jertfească omului, ajungând până la spălarea picioarelor lui. Fericirea omului nu este doar de a ști că este Dumnezeu, ci de a trăi împreună cu El. Unii L-au primit, alții L-au urât, dar de ești un creștin adevărat, primește-L un ceas în inima ta!

Pe drumul aprins și luminat în  cautarea Cuvântului- Hristos, au mers sfinții, martirii, profeții, apostolii, mucenicii și mărturisitorii lui Hristos, care și-au dat ce aveau mai de pret: viața! Au găsit drumul spre viața cea de veci, cum spune și Domnul Hristos: „În Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis!” (Ioan 17,3).

Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți !