BISERICA


Istoric / Histoire / History

Comunitatea română din Montreal, se numără printre cele mai
mari comunități din Canada. Acestea sunt următoarele
evenimentele importante din istoria sa:
• 1913: Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Treime” este construită
în Strada Bruxelles.
• 1914: „Biserica Ortodoxă Română din Montreal” este înregistrată
ca instituție religioasă nonprofit.
• 1918: Biserica „Buna Vestire”, mai mare și centrală, este construită
în Strada Rachel.
• Anii 1930: Casa Română și Casa Preotului, sunt construite în Strada
Iberville, lângă biserică.
• Anii 1960: Se stabilește, că biserica nu mai este sigură din punct
de vedere structural. Mai mult, aceasta a devenit prea mică, pentru
comunitatea în continuă creștere. Consiliul Parohial, decide să
construiască o biserică nouă, într-o locație nouă, căci pentru a
rămâne în vechiul loc, ar fi fost nevoie de reparații costisitoare și
terenul ar fi fost limitat,pentru extinderea necesara. Această
decizie este urmată de mai mulți ani de eforturi intensive, depuse
de o comunitate devotată pentru a strânge fondurile necesare.
• 1972: Noua biserică „Buna Vestire” este construită în
locația ei actuală.
• 1983: Se termină construcția Casei Române și a Casei Parohiale,
alături de biserică.
• 2014: Biserica „Buna Vestire” este ridicată la rang de catedrală.
Ne amintim de preoții care au slujit parohia „Buna Vestire”:
• 1913 – 1951: +Preot (Pr.) Ghenadie Gheorghiu, +Pr. Irimie Delea,
+Pr. Dosiftei Constantinescu, +Pr. Gherasim Luca, +Pr. Ilie Jida,
+Pr. Glicherie Morar, +Pr. Ermogen Ionescu, +Pr. Valerie Moglan,
+Pr. Epaminonda Chryssolor, +Pr. Ion Spariosu,
+Pr. Constantin Iuga, +Pr. John Oncescu
• 1951 – 2003: +Pr. Petre Popescu
• 1998 – 2004: Pr. Constantin Ciubotariu, Pr. Codruț Ion,
Pr. Nicolae Stoleru
• 2004 – 2006: După o scurtă perioadă interimară, parohia se află
sub îndrumarea spirituală a +Părintelui Constantin Tofan, ajutat
de preoți din Statele Unite și Quebec.
• 2006 – prezent: Preotul Paroh este Pr. Liviu Alexandrescu.
Rezumatul acoperirii canonice:
• Anii 1900: De la bun început biserica din Montreal se află sub
acoperirea Mitropoliei Bucovinei din Cernăuți, România.
• 1948: Ultimul Mitropolit al Bucovinei din era pre-comunistă,
Mitropolitul Visarion Puiu, înființează Episcopia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale la Paris, Franța.
• 1951: Secretarul Mitropolitului Visarion Puiu la Paris, Dr. Petre
Popescu, este ales preotul parohiei din Montreal. Biserica rămâne
în continuare sub acoperirea canonică a Mitropolitului Visarion
Puiu și a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. La
cererea Patriarhului României, Nicodim, Mitropolitul Visarion Puiu
permite acestei Episcopii să devină membră a Sinodului Bisericii
Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (ROCOR), cu sediul la New York și
sub Mitropolitul Vitali Ustinov, pentru a-i proteja independența.
• 1999: Date fiind problemele care există în cadrul ROCOR, Părintele
Popescu, în calitatea sa de Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale, cere Înalt Preasfințitului Nathaniel Popp,
Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe din America (membră a
Sinodului Bisericii Ortodoxe din America cu sediul la New York),
să accepte să acorde acoperire canonică parohiei din Montreal și
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Montrealului
îi este acordată acoperire permanentă.
Preot Liviu Alexandrescu
Parohul Catedralei Ortodoxe Române „Buna Vestire”,
Montreal, Quebec, Canada
http://www.bunavestire.ca

La communauté roumaine de Montréal compte parmi les plus
grandes communautés au Canada. Des faits saillants de son
histoire sont les suivants:
• 1890 – Les périodes d’immigration des Roumains au Canada ont
eu lieu apres les années 1890, 1945 et 1989.
• 1913 – L’Église orthodoxe roumaine Sfânta Treime, située sur la
rue Bruxelles, est construite.
• 1914 – L’Église roumaine orthodoxe de Montréal, une institution
religieuse a but non-lucratif, est constituée.
• 1918 – L’église Buna Vestire, plus grande, est construite sur la rue
Rachel.
• 1930 – Une salle paroissiale et un presbytère sont construits sur
la rue d’Iberville, pres de l’église.
• 1960 – L’église est trop petite pour la communauté et n’a plus une
structure assez solide. Les couts élevés prévus pour la réparation
de l’église ainsi que le manque de terrain pour l’agrandir menent
le conseil paroissial a prendre une décision importante :
la construction d’une nouvelle église. De façon solidaire avec le
conseil, la communauté s’engage a organiser des activités ayant
pour but d’amasser l’argent requis pour réaliser ce projet.
• 1972 – La nouvelle église Buna Vestire, situé à son emplacement
actuel, est construite.
• 1983 – La nouvelle salle paroissiale et le presbytère sont construits
a proximité de l’église.
• 2014 – L’église Buna Vestire est élevée au rang de cathédrale.
Souvenons-nous des pretres qui ont été au service de
la paroisse Buna Vestire :
• 1913-1951 : +Père (P.) Ghenadie Gheorghiu, +P. Irimie Delea, +P.
Dosiftei Constantinescu, +P. Gherasim Luca, +P. Ilie Jida, +P. Glicherie
Morar, +P. Ermogen Ionescu, +P. Valerie Moglan, +P. Epaminonda
Chryssolor, +P. Ion Spariosu, +P. Constantin Iuga, +P. John Oncescu
• 1951-2003 : +P. Petre Popescu
• 1998-2004 : P. Constantin Ciubotariu, P. Codrut Ion, P. Nicolae Stoleru
• 2004-2006 : après une brève période de transition, la paroisse est
sous la direction spirituelle du +P. Constantin Tofan, aidé par des
pretres provenant des États-Unis et du Québec.
• Depuis 2006 : P. Liviu Alexandrescu, curé de la paroisse.
Résumé de la couverture canonique:
• 1900 – Dès sa fondation, l’église de Montréal est sous les auspices
du Métropolitain de la Bucovine a Cernauti, Roumanie.
• 1948 – La dernière ère pré-communiste du Métropolitain de la
Bucovine, le Métropolitain Visarion Puiu institue l’Épiscopat
orthodoxe roumain de l’Europe occidentale a Paris, France.
• 1951 – Le secrétaire du Métropolitain Visarion Puiu à Paris, le
Dr. Petre Popescu, est nommé curé de la paroisse de Montréal.
L’église continue d’etre sous la couverture canonique du
Métropolitain Visarion Puiu et de l’Épiscopat orthodoxe roumain
de l’Europe occidentale. A la demande du patriarche Nicodim, le
Métropolitain Visarion Puiu joint cet épiscopat avec le synode de
l’Église orthodoxe russe hors-frontieres (ROCOR) ayant son siege
a New York et dirigé par le métropolite Vitali Ustinov, protégeant
ainsi son indépendance.
• 1999 – Compte tenu des problèmes au sein de ROCOR, le
Tres Révérend P. Popescu, en tant que vicaire de l’Épiscopat
orthodoxe roumain de l’Europe de l’Ouest, a demandé a son
Éminence l’Archeveque Nathaniel Popp du Romanian Orthodox
Episcopate of America (ROEA), un membre de l’Église orthodoxe
américaine (OCA) ayant son siege a New York, d’accepter la
paroisse de Montréal ainsi que l’Épiscopat Orthodoxe roumain
de l’Europe occidentale a Paris sous sa couverture canonique.
L’Église de Montréal s’est vue accordée une couverture permanente.
Tres Révérend Pere Liviu Alexandrescu
Curé de la paroisse, Cathédrale orthodoxe roumaine Buna Vestire
de Montréal (Québec), Canada
http://www.bunavestire.ca

The Romanian community in Montreal is one of the largest
communities in Canada. Highlights of its history are as follows:
• 1890s – Periods of Romanian immigration to Canada occurred
mostly after 1890, 1945 and 1989.
• 1913 – Romanian Orthodox Church, “Sfânta Treime” was built
on Bruxelles Street.
• 1914 – “Romanian Orthodox Church of Montreal” was incorporated
as a non-profit religious institution.
• 1918 – A larger, centrally located church, “Buna Vestire”, was built
on Rachel Street.
• 1930s – A Romanian Hall and priest residence were built on Iberville
Street, near the church.
• 1960s – It was determined that the church was no longer structurally
sound. It had also become too small for the growing community.
The Parish Council decided to build a new church in a new location
since remaining at the old location would have entailed costly
repairs, and there was limited land for expansion. This decision
was followed by several years of intensive fundraising efforts by
a dedicated community.
• 1972 – The new “Buna Vestire” Church was built in its current location.
• 1983 – The new Romanian Hall and priest residence were completed
next to the church.
• 2014 – “Buna Vestire” Church was elevated to the rank of Cathedral.
The priests who served “Buna Vestire” parish are remembered.
• 1913-1951: +Father (Fr.) Ghenadie Gheorghiu, +Fr. Irimie Delea,
+Fr. Dosiftei Constantinescu, +Fr. Gherasim Luca, +Fr. Ilie Jida,
+Fr. Glicherie Morar, +Fr. Ermogen Ionescu, +Fr. Valerie Moglan,
+Fr. Epaminonda Chryssolor, +Fr. Ion Spariosu, +Fr. Constantin Iuga,
+Fr. John Oncescu
• 1951-2003: +Fr. Petre Popescu
• 1998-2004: Fr. Constantin Ciubotariu, Fr. Codrut Ion, Fr. Nicolae Stoleru
• 2004-2006: After a brief interim period, the parish was under the
spiritual guidance of +Fr. Constantin Tofan, with the help of priests
from the United States and Quebec
• 2006 to date: Parish priest is Fr. Liviu Alexandrescu
Canonical coverage summary:
• 1900s – From its beginning, the Montreal church was under the
auspices of the Metropolitan of Bukovina in Cernauti, Romania.
• 1948 – The last pre-communist era Metropolitan of Bukovina,
Metropolitan Visarion Puiu instituted the Romanian Orthodox
Episcopate of Western Europe in Paris, France.
• 1951 – Metropolitan Visarion Puiu’s secretary in Paris, Dr. Petre
Popescu, was appointed Parish Priest in Montreal. The church
continued being under the canonical coverage of Metropolitan
Visarion Puiu and the Romanian Orthodox Episcopate of Western
Europe. At the Romanian Patriarch Nicodim’s request, Metropolitan
Visarion Puiu had this Episcopate join the Synod of the Russian
Orthodox Church Outside Russia (ROCOR) headquartered in
New York and headed by the Metropolitan Vitali Ustinov, thereby
protecting its independence.
• 1999 – Given the problems within ROCOR, the Very Rev. Fr. Popescu,
in his role as Vicar of the Romanian Orthodox Episcopate of
Western Europe, asked his Eminence, Archbishop Nathaniel Popp
of the Romanian Orthodox Episcopate of America (ROEA), a member
of the New York-based Synod of the Orthodox Church of America
(OCA), to accept the Montreal parish and the Romanian Orthodox
Episcopate of Western Europe in Paris under his canonical coverage.
Montreal was then granted permanent coverage.
Very Reverend Father Liviu Alexandrescu
Parish Priest, Romanian Orthodox Cathedral “Buna Vestire”
Montreal, Quebec, Canada
http://www.bunavestire.ca


Cuvântul Înalt Prea Sfințitului Nathaniel cu ocazia ridicării bisericii „Bunavestire” la rangul de catedralăGramata chiriarhală de ridicare a bisericii „Bunavestire”

la rangul de catedralăCuvântul Părintelui Paroh Liviu Alexandrescu 

Imagini