Slujbe oficiate în perioada Postului Paștelui 2020

Catedrala fiind închisă slujbele sunt oficiate fără enoriași, de Părintele Liviu la Altar și doamna Preoteasă la strană.
Slujbele sunt în format video pe pagina Facebook, la adresa : Biserica Buna Vestire. Clicați pe titlul slujbei pentru a o viziona.

Miercuri
1 Aprilie
Denia Canonului cel Mare
Vineri
3 Aprilie
Vinerea a V-a din Post – Denia Acatistului Bunei Vestiri
Sâmbătă
4 Aprilie
Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților
Duminecă
5 Aprilie, 9:30
Utrenie
va fi disponibilă pe pagina Facebook
Miercuri
8 Aprilie, 19:00
Acatistul Maicii Domnului din Hawaii + Pomenire
va fi disponibilă pe pagina Facebook
Vineri
10 Aprilie, 19:00
Acatistul Mântuitorului + Pomenire
va fi disponibilă pe pagina Facebook
Sâmbătă
11 Aprilie, 10:30
Pomenirea morților
va fi disponibilă pe pagina Facebook
Duminecă
12 Aprilie, 9:30
Utrenie
va fi disponibilă pe pagina Facebook
Publicat în Anunțuri, Evenimente

Buna Vestire – 25 Martie 2020

                   buna-vesture-02
 ,, Bucura-te, ceea ce esti plina de dar. Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei (Luca 1,28)

Sarbatoarea Bunei Vestiri, face parte dintre cele mai mari sarbatori, inchinate Maicii Domnului, praznuita pe 25 martie, ca o zi de mare bucurie pentru Maica Domnului si pentru intreaga omenire, primind vestea ca, va naste pe Fiul Lui Dumnezeu’’, Domnul nostru Iisus Hristos.

Vestea cea buna vine de la Bunavestire, cu inchinarea ingerului Gavriil prin cuvintele: ,,Bucura-te cea plina de dar !’’. Asadar, credem si marturisim ca Maica Domnului nu a nascut un simplu om, ci pe Fiul Lui Dumnezeu.

In aceste zile de grea incercare, sa o chemam permanent in rugaciunile noastre pe Maica Domnului, zicand:,,toata nadejdea mea spre tine o pun, Nascatoare de Dumnezeu, pazeste-ma sub sfant acoperamantul tau’’.

Un suflet de mama, ca al Maicii Domnului, ramane vesnic in rugaciune pentru noi. Nevoile si necazurile noastre isi gasesc alinare in bratele Maicii Domnului, ca ceea ce a suferit pentru noi si sufera impreuna cu noi.

Maica Domnului sta in genunchi inaintea Preasfintei Treimi si se roaga impreuna cu sfintii si ingerii pentru iertarea pacatelor si mantuirea sufletelor noastre.

Sa fim alaturi de Maica Domnului si cu credinta sa strigam catre Mantuitorul Hristos, pentru ajutorul nostru si al fratilor nostri de pretutindenea, pentru cadrele medicale aflate la datorie, pentru ,,conducatorii tarilor si celor din autoritate’’ care ne indruma pasii spre depasirea acestei situatii.

Este intr-adevar un moment greu si pentru parohia noastra care poarta numele de ,Buna Vestire’’ dar stim ca Bunul Dumnezeu ne va ajuta sa trecem peste aceste grele incercari si ne vom intoarce cu bucurie, multumind Lui Dumnezeu.

Timpul de acum sa-l folosim in rugaciune, rabdare si ascultare .

Va indemn sa ne plecam genunchii inaintea icoanei Maicii Domnului si sa rostim in functie de posibilitatea fecaruia, rugaciunea Acatistului ,, Bunei vestiri’’

Preot Liviu Alexandrescu

 Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

   O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare.

    Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasa a Luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, Stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă;

   Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor; tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, înce­pă­tura credinței celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ere­ticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți; în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.

    O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul. Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.

    Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

   O, milostivă și preaîndurată Îm­pă­răteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră. Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bise­ri­cii Ortodoxe Ro­mâne, pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitro­po­litul) nostru (N), pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept-credincios care se închină icoanei tale.

    Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, îm­preună cu în­gerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin rugăciu­nea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu bucurie în locașurile în­ge­rești să se desfăteze.

    Că tu ești, Doam­nă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pă­mântenilor; tu ești nădejdea și fo­lositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fier­binte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, în­drăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși sun­tem ne­vrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doam­nă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfâr­șit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju­decății de-a dreapta Fiului tău și Dum­ne­ze­ului nostru, slăvindu-L pe El îm­pre­ună cu Cel fără de început al Lui Pă­rinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcă­torul Lui Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Publicat în Anunțuri, Evenimente

Anunț important – coronavirus

Iubiți credincioși,

În aceste zile greu încercate pentru întreaga omenire, din motive de securitate și prudență, vă transmit mesajul primit de la Biroul Episcopal și anume de a opri, până la data de 31 martie 2020, toate serviciile religioase.

În schimb, ni se dă binecuvântarea să ne rugăm pentru credincioșii noștri, să oficiem slujba de înmormantare la Casa funerară după regula locală și să împărtășim pe cei bolnavi la casele lor.

Vă am permanent în rugăciunile mele și vă rog să mă contactați dacă aveți întrebări sau anumite cereri.

Cu dragoste părintească,
Preot Protoiereu Liviu Alexandrescu

Corona virus si ratiunea de a exista

,,Doamne miluiește-ne pe noi că intru Tine am nădăjduit, fii ajutorul nostru în fiecare dimineată și izbăvirea noastră în vreme de stramtorare.(Isaia 33.2)

De-a lungul timpului, omenirea a fost lovită de grele incercari.

In zilele acestea, multi dintre noi suntem panicati si tulburati de existenta acestui virus si fiecare încearcă să facă cat mai bine, dupa putinta lui.

Disperarea medicilor este una si frica noastră este alta.

Oare ce este mai bine? Să stam acasă să ne rugam unii pentru altii, să ajutam după putinta noastă sau să ne imbulzim in locuri publice, unde ne putem contamina și mai departe să contaminăm pe altii? Să lăsam locurile libere în spital sau să perturbam această grea misiune?

Dumnezeu ne cere prin glasul slujitorilor, fie ierarhi, fie medici, fie reprezentanti ai Statului, să rămanem acasa și să ajutam fiecare in felul nostru. Dumnezeu ne încearca sa vadă daca suntem mai buni, sa vadă dacă continuăm Liturghia de la Biserică, cu liturghia de acasă, adică: să aprindem candela, să ne rugăm, să citim din Sfanta Scriptură sau din vietile sfintilor, apoi să punem in practică cuvantul Lui Dumnezeu, căutandu-l pe cel bătran sau bolnav, care nu are hrană, medicamente sau un suport moral, mai ales in aceste vremuri de grea încercare.

Noi știm destul de bine ca nu ne îmbolnăvim dacă ne împărtăsim cu Trupul si Sangele Mantuitorului Hristos dar prezenta noastră în numar mare, într-un spatiu închis, ne poate afecta în cazul acestui corana virus, care se raspandeste cu rapiditate.

Nu a trecut tara noastrv prin atatea încercari, de boală, de razboi, de foamete și de perioada comunistă? Nu am trecut noi prin toate? Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată si bine-nteles nici de data aceasta, nu ne va lasă.

Acum a venit timpul de implinire a bisericii din noi.

De cate ori nu am spus că nu mai avem timp să ne rugăm, de grija cea lumeasca! De cate ori nu am trecut prin fata Bisericii și nu ne-am ostenit sa intrăm in ea. De cate ori nu am spus ca nu mai avem timp sa vorbim cu cei dragi, cu parintii, cu copiii, fie din tara sau fie de aici.

La Acatistul Mantuitorului, auzim cuvintele:,, s-a răcit inima noastra de atatea ispite și nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei pentru Tine’’.

Daca ni se cere sa rămanem acasă, o facem cu ratiunea si intelepciunea Sfantului Pavel, care spune :,,dacă un mădular suferă, toate madularele suferă impreună’’(I Corinteni 12,26).

Vă rugăm fratilor, să nu inmultim suferinta noastră!

Sunt sigur că fiecare preot va continua misiunea lui, slujind Lui Dumnezeu și oamenilor, împlinand rugaciunile zilnice și cele de trebuintă, tinand legatura cu toti enoriasii.

Voi ramane prezent în această perioadă, la toate solicitarile credinciosilor și vă voi păstra in rugăciunile mele.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Preot Liviu

DIRECTIVĂ ARHIEREASCĂ PRIVIND RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI

17 Martie 2020

Sfântul Patriciu al Irlandei

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă.” (Psalmul 140)

Preaiubitului cler, credincioșilor și monahilor:

Aceste cuvinte rostite de către regele David, autorul psalmilor, sunt și cuvintele de pe buzele noastre astăzi, în timp ce suntem martorii pandemiei cumplite care a pus stăpânire pe întreaga lume, precum și asupra propriei noastre țări. Trebuie să facem mai mult decât să reflectăm asupra acestei situații; suntem îndemnați de către consilierii guvernamentali și de către personalul medical să acționăm în favoarea familiilor noastre și a celor apropiați, restricționând temporar orice fel de întrunire.

Este necesar, ca și creștini ortodocși, să avem în considerare chemarea noastră. Trebuie să continuăm să fim și mai prudenți în privința aproapelui nostru și a celorlalți. Din diverse surse oficiale, suntem îndemnați să evităm întâlnirile de orice fel. Unele surse menționează faptul că numărul maxim de persoane din cadrul unei întruniri nu trebuie să depășească „100”; alții menționează „50”; în timp ce alții doar „10.” Problema este că nimeni nu poate susține cu fermitate un anumit număr. Nimeni nu știe cu exactitate, pentru că nu este nevoie decât de o singură persoană purtătoare a virusului. Sunt „eu”? Ești „tu”? Nu se știe cine este, în momentul de față. Pentru acest motiv, nu există un număr de persoane care să fie declarat „sigur”, pentru că fiecare persoană provine din diverse zone ale unui oraș, din diferite medii de muncă, purtând cu ei o posibilă contaminare.

Am pus următoarea întrebare unui medic din cadrul Episcopiei noastre: „Ar trebui închise bisericile în totalitate?”. Răspunsul a fost rezonant, „da!”. Având în vedere incertitudinea în privința persoanelor care ar putea fi purtătoare ale acestui virus, suprimăm orice fel de întrunire din cadrul parohiilor: liturgică, administrativă și socială, cel puțin până la data de 31 martie, atunci când se va face o reevaluare a situației pandemiei, determinată de către consilierii guvernamentali și de către personalul medical.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a luat în considerare mai mulți factori în ceea ce privește demersurile pe care ar trebui să le întreprindă arhiereii. Vom reevalua situația la sfârșitul lunii martie.

Dumnezeu nu este indiferent în privința nevoilor noastre. El ne dăruiește medici și specialiști pentru a ne putea coordona nevoile în aceste momente de îngrijorare și neliniște. El ne îndeamnă să lucrăm împreună, precum Bunul Samaritean, care a avut grijă de nevoile cunoscute și necunoscute ale aproapele său.

Astfel, nu vor fi programate slujbele care se țin de obicei în această perioadă din Post al anului bisericesc: Liturghia darurilor mai înainte sfințite, Acatiste, Sfântul Maslu, Spovedania. Dacă a fost programată o slujbă de botez, aceasta ar trebui să fie reprogramată. Înmormântările ar trebui să aibă loc în cadrul caselor funerare. Mai mult decât atât, întâlnirile și evenimentele de orice fel trebuie să fie amânate sau suspendate.

Între timp, încurajăm atât familiile, cât și fiecare persoană în parte, să se roage în fața icoanelor și să rostească împreună rugăciuni; să citească din Sfânta Scriptură: psalmi, pericope evanghelice și epistole; să rostească rugăciunile înainte și după masă. Fiți recunoscători unii față de alții, prin cuvinte și fapte bune și cereți Maicii lui Dumnezeu să ne acopere sub sfânt acoperământul său.

Preacucernicul cler va oficia rugăciuni acasă pentru credincioși. Dacă cineva se va afla în situație critică, preotul are binecuvântarea de a-i duce Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi persoanei în cauză.

Nu dăm binecuvântarea de a se oficia Sfânta Liturghie doar de către preot și cantor. 

Scopul acestei declarații este acela de a proteja, de a sprijini și de a mângâia, și nicidecum de a pedepsi. Redactarea acesteia a fost marcată de o adâncă tristețe, conștienți fiind de faptul că poate provoca o oarecare suferință și nemulțumire, atât în rândul preoților, cât și al credincioșilor. Cu toate acestea, avem nădejdea că este un demers pozitiv din partea Episcopiei, în colaborarea cu ceilalți, pentru a stopa răspândirea virusului.

Ne rugăm cu sinceritate, precum invocarea făcută de regele David, ca toate Națiunile să fie protejate de o răspândire mai acută a virusului, astfel încât, în curând, să putem  aduce și noi laudă numelui Său, zicând: „Pe mine mă așteaptă drepții, până ce-mi vei răsplăti mie” (Psalmul 141,7).

Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos, Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre, să ne ocrotească și să ne dăruiască sănătate și pace!

Cu nădejde în Domnul nostru și cu rugăciuni fierbinți pentru toți,

+NATHANIEL, Archbishop

Publicat în Anunțuri

Postul Sfintelor Paști 2020, rugăciunea şi faptele bune

                     Vremea Postului Mare este cunoscută sub denumirea de „urcuş spre Înviere” şi este asemănată cu o scara spre Marele Praznic al creştinităţii, al Învierii Domnului Iisus Hristos.

         Sfântul Vasile cel Mare spune că postul este una dintre cele mai vechi porunci, căci Dumnezeu a poruncit lui Adam: „Din toţi pomii din Rai poţi sa mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului , să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negresit!”(Facere 2,16-17)
       Postul este de doua feluri: post trupesc, adică înfrânare de la mâncare pe un timp limitat, cu scopul de a ne ruga mai curat lui Dumnezeu şi de a ne stăpâni firea şi postul sufletesc, adica înfrânarea limbii, a ochilor, a auzului de la cele rele, a mâinilor, sa nu lucreze vreun păcat şi mai ales înfranarea minţii si a inimii de la pofte şi de la tot felul de răutăţi.
      Prin toate acestea ne regăsim în comuniunea cu Dumnezeu, întelegem că suntem făcuţi să participăm la viaţa vesnică, infinită a lui Dumnezeu. Fericitul Augustin spune: „Ne-ai facut pe noi Doamne, spre a Te căuta şi neliniştit este sufletul meu până ce nu se va odihni intru Tine.”
     Mântuitorul Iisus Hristos după ce a postit 40 de zile ,a arătat întelesul adânc şi folosul spiritual al postului: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu”(Matei 4,4).
      Omul nu este numai o fiinta biologică, ci şi una teologică. Trupul se hraneşte cu hrana sensibila perceputa de simiţuri, iar sufletul se hrăneşte cu prezenta iubitoare a lui Dumnezeu în el şi creaţia Sa, de fapt, nu poate trăi cu adevarat postul, fară rugăciune.
      Prin post si rugăciune, se cauta dobândirea Duhului Sfânt, luminarea minţii noastre, ca sa „gândim ca şi Hristos, să vedem ca Hristos şi să simţim ca Hristos.” (I Corinteni 2,16)
      Postul devine complet , numai dacă este însoţit de rugăciune, milostenie şi fapte bune. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dacă vrei să dai două aripi
puternice rugăciunii tale, atunci însoteste rugăciunea ta cu post şi cu milostenie, pentru că nu cei săraci au nevoie de cei bogaţi, ci dimpotrivă, bogaţii au nevoie de săraci, căci săracul dobândeşte de la bogat doar o pâine şi o haina, pe când bogatul dobândeşte prin sărac, cerul si fericirea vesnică.”
     Aşadar, postul să ne întareasca trupul, rugăciunea să ne înalţe la Dumnezeu, iar faptele bune să ne curăţească sufletul pentru a fi vrednici de jertfa şi Învierea Domnului Iisus Hristos din morţi.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul:
   Doamne si Stapânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stapânie si al grăirii în deşert nu mi-l da mie.
   Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, Dăruieşte-l mie, slugii Tale.
   Asa,
Doamne, împarate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greselile mele si sa nu osândesc pe fratele meu, ca binecuvântat esti în vecii vecilor. Amin.

Preot Liviu Alexandrescu

 

Publicat în Anunțuri, Evenimente

Sfințirea caselor de Bobotează – 2020

                             Aceasta slujba necesita prezenta preotului la casele credinciosilor, care rosteste rugaciunea, troparul si apoi stropeste cu aghiazma mare, locurile unde traim si persoanele existente.

Cuvantul aghiazma, vine din limba greaca (aghios) si inseamna sfant. Deci, se stropeste cu apa sfintita prin puterea Duhului Sfant, spre curatirea locurilor unde noi traim, astfel ca toata fiintele si locurile sa fie curatite de toata intinarea facuta si mai ales, sa plecam curati pe drumul noului an.

Cine doreste sa primeasca preotul pentru a sfinti casele, poate sa completeze formularul de la lumanari , sa contacteze preotul paroh Liviu Alexandrescu, la numerele :
  514-274-2181-Birou
  514-892-4844-cell.
sau la adresa de email: liviualexandrescu@yahoo.com 

Va multumim!

Publicat în Anunțuri, Evenimente

Tabăra de vară ”Sfânta Maria” – 2019, Saint Sauveur, QC

Video | Publicat pe de

Tabăta de vară 2019 – album foto

Această galerie conține 87 de fotografii.

Galerie

Imagini de la Slujba Învierii

Această galerie conține 11 fotografii.

Galerie

Imagini de la Slujba Prohodului

Această galerie conține 14 fotografii.

Galerie

Hramul Bunei Vestiri – 2019

Această galerie conține 22 de fotografii.

Galerie